Nghiên cứu khoa học so sánh Vitamin C dạng Ester so với Vitamin C thông thường