HÈ CỦA BÉ – TUNG BAY TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CÙNG CUỘC THI SÁNG TÁC TRUYỆN TRANH “CHÚ VOI ESTEE VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN”